Szolgáltatói szerződés – részvételi feltételek

Alant olvashatod a részvételi feltételeket. Kérlek, ne jelentkezz túrára, hogyha részben vagy egészben elfogadhatatlannak tartod. Hogyha kérdésed van, keress meg. A túrázás és a hegymászás veszélyes sport. A tapasztalt túravezető jelenléte nagy mértékben csökkenti a kockázatot, de a teljes biztonságot nem tudja garantálni.

 

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Bevezetés

Az iKalandor Felfedező Kft. (székhelye: 1029 Budapest, Feketerigó u. 42., iroda címe: Budapest 1026 Szilágyi Erzsébet fasor 45 B, telefonszáma: 36-20-584-1147, Magyar Kereskedelmei Engedélyezési Hivatal általi nyilvántartásba vételi száma: U001459, cégjegyzékszáma: 01-09-916540, adószáma: 14716416-2-41, email címe: ikaland@ikaland.hu, a továbbiakban: „iKalandor” vagy „iroda”) az alábbiakban közzéteszi az általa szervezett túravezetési szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: „részvételi feltételek”). 

Az általános részvételi feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A szerződésre az iKalandor honlapján közzétett, valamint a túrára jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában szereplő, továbbá a jelen általános feltételekben meghatározott tartalom az irányadó, azzal, hogy az ezekben nem szabályozott kérdésekben a szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet szabályait, és a Ptk. 415-516. §-ait kell alkalmazni. 

 

1. A szolgáltatói szerződés megkötése

A szerződés a megrendeléssel és annak elfogadásával, visszaigazolásával jön létre.

1.1. Jelentkezés/ajánlatkérés

A megrendelő (a továbbiakban: „megrendelő”) az iKalandor szolgáltatásait az iKalandor Kft. által üzemeltetett www.iKaland.hu weboldalon keresztül, elektronikus úton rendelheti meg (a továbbiakban: „on-line megrendelés”). Az on-line megrendelés úgy történik, hogy a megrendelő az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó Jelentkezés/érdeklődés űrlapot (a továbbiakban: „jelentkezés”személyes adatainak megadásával és a túra időpontjának megjelölésével kitölti, és a mindenkori általános feltételek megismerését és elfogadását rögzítő jelentkezését az online-rendszer használatával az iKalandor részére elküldi. A jelentkezésnek az iKalandorhoz történő megérkezését, és annak időpontját az az e-mail igazolja, amelyet az iKalandor a jelentkezés regisztrálásáról az on-line rendszer használatával az ügyfél által megadott e-mail címre megküld (a továbbiakban: „értesítés a jelentkezés regisztrálásáról”). Az értesítés a jelentkezés regisztrálásáról röviddel az on-line jelentkezés beérkezését követően, automatikusan kerül kiküldésre a megrendelő e-mail címére, és azt igazolja, hogy az on-line jelentkezés az iKalandorhoz az értesítésben szereplő tartalommal megérkezett. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értesítés a jelentkezés regisztrálásáról nem minősül elfogadó nyilatkozatnak, és nem hozza létre a szerződést, csak a jelentkezés regisztrálását igazolja.

1.2. Megrendelés és a megrendelés elfogadása/visszaigazolása

A szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor az iKalandor az ügyfél megrendelését elfogadja/visszaigazolja. Az értesítés a jelentkezés regisztrálásáról – a www.ikaland.hu weboldal linkjére való hivatkozással – tartalmazza az ügyfél személyes adatait, a szolgáltatások megjelölését, a teljesítés időpontját, a fizetendő teljes díjat valamint a szervező mindenkori általános feltételeit. A megrendelő értesítés a jelentkezés regisztrálásáról tárgyú elektronikus levélben hivatkozott linkre kattintással, és ott a „Elfogadom” gomb megnyomásával rendeli meg az iKalandor szolgáltatását (a továbbiakban: „megrendelés”). Amennyiben az iKalandor a megrendelést elfogadja, úgy arról visszaigazolás (a továbbiakban: „visszaigazolás”) megküldésével értesíti a megrendelőt. A visszaigazolás a megrendelő által a jelentkezés űrlapon megadott e-mail címre kerül megküldésre. 

Felhívjuk a figyelmet a visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő három napon belül nem kifogásolja, illetve ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. 

A megrendelőnek haladéktalanul jeleznie kell az iKalandor felé, ha a visszaigazolást a vele közölt, vagy az egyébként elvárható határidőben, legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 3 napon belül nem kapta meg. Ilyen jelzés hiányában úgy kell tekinteni, hogy az iKalandor által elküldött visszaigazolás a megrendelőhöz legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 3. napon megérkezett. 

1.3. A megrendelésre, visszaigazolásra, és a szerződés tartalmára vonatkozó egyéb szabályok

Ha a szolgáltatás megrendelője harmadik személy(ek) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik személy(ek) értesítéséről a megrendelő köteles gondoskodni. Ebben az esetben a szerződés szerint a szolgáltatás megkezdéséig az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek a harmadik személy(ek) érdekében szerződést kötő megrendelőt jogosítják, ill. terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az ügyfel(ek)et érinthetik (pl. kötelező oltás). Az iKalandor a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét a szolgáltatás megrendelője által megadott e-mail címre történő elküldéssel közölheti, ill. teljesítheti joghatályosan. Az ezen adatokban bekövetkező esetleges változásról a megrendelő/ügyfél köteles az irodát e-mail útján értesíteni, melynek elmaradásáért, vagy késedelméért a megrendelőt/ügyfélt terheli a felelősség. 

A szerződés megkötése során valamennyi szerződő félnek a 4.1. pontban foglaltak betartásával kell eljárnia.

 

2. A szerződés teljesítése

2.1. Az iKalandor kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatás(oka)t/részszolgáltatás(oka)t (a továbbiakban: „szolgáltatások”) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni a honlapon közzétett leírás tartalmának megfelelően. 

2.2. Ha az iKalandor a szerződésben megjelölt valamely szolgáltatást a túra megkezdése után teljesíteni nem tudja, akkor köteles azt más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatással pótolni, a szerződésben meghatározott szállodától, közlekedési eszköztől, vendéglátó üzlettől, egyéb közreműködőtől különböző szolgáltató útján is (helyettesítő szolgáltatás). A helyettesítő szolgáltatás elfogadását az ügyfél indokolt esetben megtagadhatja. 

2.3. Az ügyfél repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. Az iKalandor közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza. E szabályokról az ügyfél kívánságára az iroda köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Az iKalandor a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja. 

2.4. Az iroda a túrán való részvételhez kapcsolódó irato(ka)t (a továbbiakban: „úti dokumentumokat”, például biztosítási kötvény) a teljes részvételi díj és az esetleges kiegészítő szolgáltatások (pl. biztosítás) kiegyenlítését követően köteles az ügyfélnak átadni az alábbiak szerint: Az iroda az úti dokumentumokat – eltérő megállapodás hiányában – elektronikus úton küldi meg a megrendelő által megadott e-mail címre. Az úti dokumentumok határidőben történő megérkezésének elmaradását az ügyfél haladéktalanul köteles az irodában bejelenteni. 

 

3. Fizetési feltételek

3.1. A szerződés alapján fizetendő teljes díj a részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő díjakból tevődik össze. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külön felszámításra kerülő díjak változhatnak. Az iKalandor tájékoztatja az ügyfeleit, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a fizetendő díjra 27% mértékű Áfa kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél a fizetendő díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani.

3.2. Fizetési határidők, fizetési mód

A szerződés megkötésekor az ügyfél – a szerződés eltérő kikötése hiányában – a részvételi díj 40%-nak megfelelő összegű előleget köteles befizetni a visszaigazolás megküldésétől számított napon belül

Az ügyfél a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – a szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb a túra megkezdése előtt 30 nappal köteles külön felhívás nélkül megfizetni. Kedvezménnyel, kupon felhasználásával történő jelentkezés esetén egy túrára egy megrendelő részére legfeljebb egy kedvezmény vehető igénybe. 

Az ügyfél a szolgáltatói szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének az alábbi módon tehet eleget: 

– fizetés banki átutalással, bankkártyával (online) vagy banki befizetéssel.

Banki adatok

iKalandor Kft.

Székhely: Budapest 1029 Feketerigó u. 42
Adószám: 14716416-2-41
Számlaszám: 16200209-17068059
IBAN: HU23162002091706805900000000
SWIFT/BIC: HBWEHUHB

Bank neve: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Bank címe: 1062 Budapest, Andrássy u. 98.

Az ügyfél a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének teljesítéséhez az alábbi fizetési módok közül választhat: – készpénzes fizetés az iKalandor irodában (1011 Budapest, Fő u. 23. II. emelet 6/a), – fizetés banki átutalással vagy banki befizetéssel (iKalandor Kft. – MagNet Bank 16200209-17068059)

A fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás az iKalandor bankszámláján megtörtént.

3.3. Költségtérítés

Bármely fizetési határidő elmulasztása az ügyfél részéről szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel az iKalandor jogosult a szerződéstől elállni, az ügyfél pedig köteles az iKalandor költségeit megtéríteni. A költségtérítés átalányösszegben történik, mértéke a részvételi díj és az elállás időpontjának függvénye, számítási módja és mértéke megegyezik a 6.2. pontban szabályozott bánatpénz számítási módjával és mértékével.

3.4. Számlázás 

A szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokról az iKalandor elektronikus számlát állít ki. A megrendelő beleegyezik az elektronikus számla alkalmazásába. Az iKalandor az elektronikus számlát a megrendelő által kapcsolattartás céljára megadott e-mail címre, elektronikus levélben küldi meg. 

 

4. Együttműködési és segítségnyújtási kötelezettség

4.1. Az ügyfél és az iroda a szerződés megkötése és teljesítése során – különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek jóhiszeműen eljárni, és egymással kölcsönösen együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást kölcsönösen és haladéktalanul értesíteni az elérhetőségükben bekövetkező esetleges változásokról, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie. 

4.2. Az iroda köteles az ügyfélnak segítséget nyújtani akkor is, ha az ügyfélnak olyan okból támadnak nehézségei, amelyekért az iroda nem felel, nevezetesen ha vis maior esete következett be, vagy ha a szerződés nem vagy hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a vállalkozó ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.

4.3. A túra kockázatainak csökkentése, és a sportbalesetek megelőzése érdekében az ügyfél köteles az szolgáltatás időtartama alatt a túravezető kéréseit és utasításait betartani. 

 

5. A szerződés módosítása

A szerződés az indulást megelőzően az alábbiak szerint módosítható:

5.1. Az iKalandor jogosult a szerződés alapján fizetendő díjat a jogszabályban előírt esetekben, azaz a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) változása, vagy a szerződésben vállalt, a túravezető által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen repülőtéri illeték), vagy – a deviza forintárfolyamának az iKalandor közreműködőjével (túravezető) kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti változása miatt felemelni. Az iKalandor köteles a díjemelés mértékét és indokát az ügyféllel elektronikus úton közölni. A díjemelés kiszámítása úgy történik, hogy az iKalandor a szerződés alapján fizetendő teljes díjat a díjemelés alapjául szolgáló költségnövekedés teljes összegével, vagy amennyiben a költségnövekedést az iKalandor részben magára vállalja, akkor a díjemelés alapjául szolgáló költségnövekedés iKalandor által viselt részét meghaladó összegével felemeli. Ha a díjemelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, akkor az ügyfél bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, és a 7.2. pontbeli jogok illetik meg.

5.2. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – a szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került, akkor az iKalandor köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani, ill. az eredetinél alacsonyabb értékű helyettesítő szolgáltatás nyújtása esetén a díjkülönbözetet az ügyfélnak megtéríteni. Az ügyfél a helyettesítő szolgáltatás elfogadása helyett bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, amely esetben az iKalandor köteles a teljes befizetett díjat az ügyfél részére azonnal visszafizetni

5.3. Az iKalandor haladéktalanul köteles az ügyfelet a szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) és a teljes fizetendő díj bármely megváltozásáról a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíteni. Ha az iKalandor a szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja és az ügyfél az iKalandor által kezdeményezett módosítást elfogadja, akkor a felek a megállapodásuknak megfelelően módosítják a szerződést. Ha az iKalandor a szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja, és az ügyfél az iKalandor által kezdeményezett módosítást nem kívánja elfogadni, akkor az ügyfél elállhat a szerződéstől és a 7.2. pontbeli jogok illetik meg.

5.4. Amennyiben az iKalandor a szerződés módosítását kezdeményezi, akkor az ügyfél haladéktalanul köteles az iKalandort az arra vonatkozó döntéséről tájékoztatni, hogy a szerződésmódosítást elfogadja-e, vagy eláll a szerződéstől. 

5.5. Az ügyfél jogosult a szerződésben lekötött szolgáltatásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel a szerződésben meghatározott feltételeknek. Az ügyfél köteles erről a utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja a szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését, és megfizesse az irodának az engedményezés lebonyolításának költségeit. 

5.6. Ha az ügyfél érdekkörébe tartozó okból a szerződés adminisztratív jellegű módosítása válik szükségessé (pl. név pontosítása), vagy a felek az ügyfél kezdeményezésére a szerződés nem lényeges feltételének módosításában állapodnak meg, az ügyfél köteles az iKalandor módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő szerződésmódosítási költségtérítés mértékéről az iroda ad tájékoztatást. A szerződés lényeges feltételének (pl. úti cél, időpont, stb.) módosítására csak az ügyfél részéről a 6.2. pontbeli bánatpénz fizetés mellett történő elállás, és új foglalás keretei között van lehetőség. 

5.7 Ha az ügyfél az utazás megkezdése után a túrát bármilyen indokkal megszakítja, vagy valamely szolgáltatást saját elhatározásából, érdekkörében felmerült okból vagy fizikai képességeinek hiányában – beleértve a nem megfelelő egészségügyi állapotot – nem vesz igénybe, nem tarthat igényt az igénybe nem vett szolgáltatások árának visszatérítésére.

 

6. Az ügyfél elállási joga

6.1. Az ügyfél a szerződéstől a túra megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást e-mail útján kell az irodával közölni. Elállásnak minősül az is, ha az ügyfél – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását (ún. no show). Ilyen esetben a túra megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak. 

Amennyiben az Ügyfél a szerződéstől eláll és az elállás oka nem az 5.1., 5.2., 5.3. pontban meghatározott okok valamelyike, akkor köteles az iKalandor részére bánatpénzt fizetni. A bánatpénz mértéke az elállás időpontjának függvényében személyenként a túra megkezdése előtti

• 60-45. napig a részvételi díj 10 %-a, de legalább 6.000 Ft,

• 44. naptól a 35. napig a részvételi díj 40 %-a,

• 34. naptól a 14. napig a részvételi díj 75 %-a,

• 13. naptól a túra megkezdésének napjáig, a túra megkezdésének napján, illetve a túra meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a.

 

7. Az iKalandor elállása

7.1. Az iKalandor legkésőbb a túra megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől.

7.2. Ha az iKalandor nem az ügyfél érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, akkor

• a) az ügyfél az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az iKalandornak lehetősége van, illetve ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, akkor az iKalandor a díjkülönbözetet köteles az ügyfélnak megtéríteni, vagy

• b) ha az iKalandor a fentiek szerinti helyettesítő szolgáltatást felajánlani nem tud, vagy a felkínált helyettesítő szolgáltatást az ügyfél nem fogadja el, akkor az iKalandor köteles az ügyfél által befizetett teljes díjat (díjelőleget) a jogszabályban előírt kamattal együtt visszafizetni, és az a.) és b.) pontokban foglaltakon túlmenően az iKalandor köteles az ügyfélnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve ha az iKalandor elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior), vagy ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az iKalandor elállásáról az ügyfélt e-mail útján tájékoztatták.

7.3. a túra elindításának feltételét képező legalacsonyabb résztvevőszám a honlapon az adott szolgáltatásnál megjelölt létszám. A meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszám el nem érése miatti elállási jogával az iKalandor a szerződés megkötésétől kezdődően a túra megkezdését megelőző 21. napig élhet, és az elállását ezen időtartamon belül köteles az ügyfélsal közölni.

7.4. Az iKalandor saját döntési jogkörben jogosult a túrát egy későbbi időpontra halasztani, amennyiben a túra időpontjára – az iKalandor által követett előrejelzések alapján – magas valószínűséggel a túra biztonságos kimenetelét veszélyeztető időjárás vagy hóhelyzet várható. Amennyiben az így elhalasztott túrán való részvétel lehetőségével az Ügyfél nem kíván élni, abban az esetben a túra indulási időpontjától számított 360 napon belül igényelheti, hogy a túrára befizetett összeg más iKalandor által szervezett program/programok részvételi díjába beszámításra kerüljön. Amennyiben az iKalandor a fent hivatkozott időjárási körülményekre vonatkozó saját döntési jogkörben a túra elhalasztása mellet dönt, az Ügyfél a befizetett részvételi díj teljes vagy részleges visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

8. Hibás teljesítés

8.1. Az iKalandor helytáll a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Hibás teljesítés esetén az ügyfél szavatossági igényét érvényesítheti. Az ügyfél szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet az iKalandor úgy teljesít, hogy az ügyfél által közölt hibát kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett az iKalandor azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Ha az ügyfél valamely szolgáltatást saját elhatározásából illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, az iKalandor nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani ill. visszatéríteni.

8.2. Az ügyfél szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

8.3. Ha az ügyfél a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell az iKalandor helyi képviselőjével (túravezetőjével), vagy – ha az iKalandor helyi képviselője nincs jelen – az érintett helyszíni szolgáltatóval (közreműködővel). A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős, és a bizonyítási teher az ügyfélra hárul. Az iKalandor helyi képviselőjének a vele közölt kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalnia, a jegyzőkönyv egy példányát az ügyfélnak át kell adni. Az iKalandor a kifogás rendezésére a konkrét lehetőségek függvényében javaslatot tesz, pótszolgáltatást ajánl fel, amely azonban nem jelenti a kifogás elismerését. Az ügyfélnak nyilatkoznia kell arról, hogy az iKalandor javaslatát, a felajánlott pótszolgáltatást elfogadja-e, melyet a jegyzőkönyvben szintén rögzíteni kell. Ha az ügyfél az iKalandor javaslatát elfogadja, azzal a felek között a szavatossági igény rendezése tárgyában a megállapodás létrejön. Ha a felek a szavatossági igény rendezése tárgyában a helyszínen megállapodni nem tudnak és az ügyfél szavatossági igényt kíván érvényesíteni, akkor ezt a túra befejezésétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles a utazási irodának írásban bejelenteni. Az ügyfél felel a közlés késedelméből eredő károkért. Az iKalandor az ügyfél igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles azt kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és álláspontjáról, valamint annak indokáról az ügyfélt értesíteni. 

8.4. Az iKalandor köteles a túra során az ügyfélnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az iroda és az ügyfél egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben úgy az elállás, mint a hibás teljesítés esetén a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, azzal, hogy az iroda kártérítési felelőssége legfeljebb a részvételi díj összegének kétszereséig áll fenn.

8.5. A kártérítés nem vonatkozik az ügyfél poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az iKalandor és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében kell az ügyfélnak haladéktalanul bejelentenie és érvényesítenie a légitársaságnál.

8.6. Az ügyfél által a szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az ügyfél felel.

8.7. Az iKalandor a szolgáltatások természeti és társadalmi környezetének rendkívüli okból történt változásáért (pl. jéghiány, hóhiány, trópusi vihar, szárazság, szélsőséges időjárási viszonyok, hegyomlás, politikai helyzet, betegség, háború) és az ezekből fakadóan esetlegesen elmaradó szolgáltatásokért nem vállal felelősséget (a továbbiakban: „vis maior”).

8.8. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a túra során előfordulhatnak olyan időjárási körülmények, amelyek a helyszínen nem jelentenek szélsőséges időjárási viszonyokat, azonban az itthon megszokottól jelentősen eltérnek. 

A szolgáltatások speciális körülményeire tekintettel, nevezetesen, hogy a szolgáltatások teljesítése jelentős mértékben függ az irodán kívül álló körülményektől, úgymint az időjárási viszonyok, avagy az ügyfelek fizikai teljesítőképessége, az iKalandor fenntartja a jogot, hogy a szerződésben meghatározott egyes részszolgáltatásoktól indokolt esetben a szerződés teljesítése során egyoldalúan eltérjen. Indokolt esetnek minősül különösen 

– a 8.7. pontban hivatkozott vis maior körülmény,

– az ügyfél egészségi, erőnléti állapota, technikai képzettsége,

– a meghirdetett elhelyezés módosítása, amennyiben az programváltozásra vezethető vissza. Ezen indokolt változtatások nem minősülnek szerződésszegésnek és ezek miatt a utazási irodával szemben szerződésszegési igények nem érvényesíthetők. 

8.9. Az iKalandor által az ügyfél rendelkezésére bocsátott, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök és felszerelések rendeltetésszerű használata közben beálló meghibásodás, kopás és amortizáció az iKalandort terheli. Ha az eszközöket és felszereléseket az ügyfél nem rendeltetésszerűen használja és ezzel kárt okoz, köteles a beállott kárt (ideértve különösen a javítás és pótlás költségeit) az iroda részére megtéríteni. 

8.10. Az iroda legkésőbb a túra megkezdése előtt hét nappal megjelöli a túravezető személyét és elérhetőségét, azonban fenntartja a jogot arra, hogy a túravezető akadályoztatása esetén a túrat az eredetileg megjelölt túravezető helyett más, megfelelő túravezetővel indítsa meg. 

 

9. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az ügyfél felel. Az iroda köteles a szerződés megkötése során az ügyfél figyelmét felhívni erre és a rendelkezések folyamatos változására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az ügyfél a túraon nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha 6.1 pontban írottak szerint a túrat nem kezdte volna meg.

10. Az alpesi túrákon való részvétel egyéb feltételei 

10.1 Az Alpok országaiban (Ausztria, Olaszország, Svájc, Franciaország) zajló gleccser – és hegymászó túrákon való részvétel alapfeltétele az előzetes magashegyi és túrázói tapasztalat, hiszen a menedékházig a túrázónak egyedül/a csapat többi résztvevőjével kell eljutnia. Ez minden esetben jelzett turista ösvény, amely technikai tudás nélkül teljesíthető, de egyéni tájékozódást és hegyi mozgást kíván. 

10.2 A kiutazás egyénileg történik, a túravezető a helyszínen (a faluban vagy a menedékházban) várja a csapatot. A kiutazás megszervezése a túrán résztvevők feladata, amelyhez segítséget nyújtunk a résztvevőktől beérkezett információk alapján.

10.3 A törvényi előírásoknak megfelelően a kötélbiztosítást tervszerűen igénylő túrákon kizárólag nemzetközi hegyivezetői jogosítvánnyal (UIAGM) rendelkező vezetőt alkalmazunk.

10. 4 A túravezetés nyelve angol vagy német, így a résztvevők részéről előny az alapfokú nyelvismeret, de nem kizáró tényező.

11. Biztosítás

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ügyfél a sportbaleset-biztosítását nem az iroda közreműködésével köti, úgy köteles a túra időtartamára az általa választott biztosító társasággal olyan tartalmú sportbaleset-biztosítást kötni, mely kiterjed a túra célországára, a túra teljes időtartamára és a megrendelt szolgáltatás keretében végzett sporttevékenységre. (pl. hegymászás)

Az iroda kérheti, hogy az ügyfél a túra megkezdésekor mutassa be a biztosítási kötvényt ill. a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az iroda közreműködője (túravezetője) részére.

A biztosítás megkötésének elmulasztása esetén az ügyfél viseli azokat a költségeket, kiadásokat és károkat, (ide értve különösen a járóbeteg szakellátás, a fekvőbeteg-szakellátás, a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás, az orvosi rehabilitáció, fogsebészeti ellátás, a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz valamint a betegszállítást költségét, nem vagyoni kárt és a utazási költségtérítést) amelyeknek a megtérülésére biztosítási szerződés megkötése esetén – a biztosítók általános biztosítási gyakorlata alapján – számíthatott volna.

 

12. Jogviták rendezése

Az iKalandor kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésére. A felek a szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság (1525 Budapest, Pf.: 223.) eljárásának. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a értelmében az iKalandor Kft. tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 1029 Budapest, Feketerigó u. 42. szám alatti székhelye. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: ikaland@ikaland.hu. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint az ügyfél, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését az iKalandor Kft-nél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Az iKalandor Kft. székhelye szerint illetékes Békéltető Testület levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10. A békéltető testületi eljárás szabályait az 1997. évi CLV. törvény 18-38 §-ai tartalmazzák. 

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető, a központi szerv címe a jelen általános feltételek elkészítésekor: 1052 Budapest, Városház u. 7., a területi felügyelőségek elérhetősége és az egyéb információk megtalálhatók a www.nfh.hu web-oldalon.

 

13. Egyéb

13.1. Az iKalandor a honlap változtatásának jogát fenntartja.

13.2. Az iKalandor a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan az EUB Zrt-vel kötött szerződést.

Rocky Mountain